Bokmelding: The Crisis in Physics

Skrevet av Mathias Signebøen

Fysikken har, i likhet med annen naturvitenskap, i nyere tid basert seg på et mekanisk natursyn. Dette ble for alvor gjeldende etter den vitenskapelige revolusjonen, ledet an av aristokratiske og borgerlige filosofer. Siden rundt år 1900 har fysikken vært preget av observasjoner som ikke kan forklares og motsigelser i de teoretiske modellene. Nye funn ser ikke ut til å la seg forklare med en vitenskap basert på borgerlig filosofi. Nettopp derfor er det forfriskende for en fysikkstudent å lese Caudwells The Crisis in Physics.

Christopher Caudwell (1907-1937) var pseudonymet til den britiske marxisten Christopher St. John Sprigg. Før Caudwell ble drept i den spanske borgerkrigen, skrev han ned det som senere ble utgitt som The Crisis in Physics. Hva han mente krisa i fysikken faktisk er, oppleves noe uklart. Han trekker fram at fysikken består av en rekke teorier som hver for seg beskriver ulike grupper av fysiske fenomener, men som fundamentalt bryter med hverandre. Videre påstår han at hvert gjennombrudd innen fysikken i moderne tid, fra Newton til Einstein og Schrödinger, bare har lyktes med å skyve det grunnleggende problemet foran seg.

Boka er inndelt i tolv kapitler der han tar for seg sentrale emner som determinisme og forholdet mellom årsak og virkning. Jeg mener bokas mest interessante poenger finnes i andre kapittel, der Caudwell kritiserer det borgerlige mekaniske synet på naturen, der objekt og subjekt er adskilt. Han forklarer dette skillet gjennom at borgerskapet ikke direkte deltar i produksjonsprosessen, og at de følgelig ser på naturen som noe separat fra mennesket. Denne tankegangen ble ført videre inn i vitenskapen, der en antar at forskerne er passive observatører som dokumenterer hvordan naturen oppfører seg. Kvantefysikken har vist oss at denne tankegangen er grunnleggende feil. Ved å observere naturen, påvirker vi naturen. Skillet mellom subjekt og objekt er altså kunstig, står i veien for videre framgang innen vitenskapen og stammer fra borgerskapets virkelighetsforståelse. Han binder senere dette sammen med dialektisk materialisme, som en måte å forene subjekt og objekt.

Gjennom å poengtere sammenhengen mellom hvilket samfunnsjikt vitenskapsfolka kommer fra og hvilken filosofi som ligger til grunn for deres arbeid, demonstrerer Caudwell viktigheten av å ha et kritisk syn på vitenskapen. Å tilegne seg kunnskap om naturen handler like mye om hvordan vi tenker rundt observasjonene, som den faktiske dataen. Overbygninga påvirkes av basisen, og dermed må også de vitenskapelige metodene en bruker være en konsekvens av hvordan samfunnet ser ut. Med bakgrunn i dette argumenterer han senere for at kommunisme er den eneste måten å løse krisa i fysikken.

Alt i alt er dette en tankevekkende bok som forsøker å kritisere fysikken fra et marxistisk ståsted. Den er særlig interessant for oss som studerer fysikk, men boka kan fint leses uten forkunnskaper innen dette feltet. Boka kan være noe gjentakende, og for min del var det vanskelig å henge med på de mer innvikla filosofiske argumentene. Likevel er boka absolutt å anbefale for de som interesserer seg for naturvitenskapen eller filosofien bak den.

Crysis in Physics er opprinnelig utgitt i 1939, tilgjengelig via Verso books.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *